113.- KUMBAYA, SEÑOR, KUMBAYA

KUMBAYA, SEÑOR, KUMBAYA. (3) 
SEÑOR, KUMBAYA.

Alguien sufre hoy, kumbayá, 
Alguien llora hoy, kumbayá. 
Alguien muere hoy, kumbayá, 
Señor, kumbayá.

Alguien goza hoy, kumbayá. 
Alguien ríe hoy, kumbayá. 
Alguien vive hoy, kumbayá, 
Señor, kumbayá.